Kafkas J Med Sci: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
DERLEME
1.
Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde Anaplastik lenfoma kinaz gen yeniden düzenlenmelerinin önemi
Importance of Anaplastic Lymphoma Kinase gene rearrengements on non-small cell lung cancer
Ayşe Feyda Nursal
doi: 10.5505/kjms.2017.15013  

2.
Diabetes Mellitus tip 2’de inkretin temelli tedaviler
İncretin based therapies in type 2 diabetes mellitus
Uğur Alp Göksu, Aysun Ünal
doi: 10.5505/kjms.2017.94830  

ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
ST segment yüksekliği olmayan miyokard infarktüsü (NSTEMİ) hastalarında Nötrofil/Lenfosit oranı ile SYNTAX ve SYNTAX II skorları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Assessment of Relation Between SYNTAX and SYNTAX II Scores and Neutrophil/Lymphocyte Ratio With Non-ST Segment Elevation Myocardial infarction Patients
İbrahim Rencüzoğulları, Yavuz Karabağ, Metin Çağdaş, Süleyman Karakoyun, Mahmut Yesin, İnanç Artaç, Doğan İliş, Bahattin Balcı
doi: 10.5505/kjms.2017.47587  

4.
Adıyaman Üniversitesi Nöroloji Kliniğinde Botulinum Toksin Uygulamaları Deneyimlerimiz: Retrospektif Bir Çalışma
Botulinum Toxin Appliccations Experiences in Adiyaman University, Department of Neurology: A Retrospective Study
Yaşar Altun
doi: 10.5505/kjms.2017.58966  

5.
Polikistik Over Sendromlu ve Normal Menstrüel Sikluslu Kadınlarda İnsülin Duyarlılığı Düzeylerinin Kıyaslanması
Comparison of Insulin Sensitivity Levels in Women with PCOS and Women with Regular Menses
Özgür Yılmaz, Halil Gürsoy Pala, Burcu Artunç Ülkümen
doi: 10.5505/kjms.2017.24582  

6.
Androjen Reseptörünün SIRT2 ile Diasetilasyonu ve Bundaki Eksiklik Prostat Kanseri Patojenite ve İlerlemesini Uyarır
Deacetylation of Androgen Receptor by SIRT2 and its Dysregulation Promotes Pathogenesis and Progression of Prostate Cancer
Özkan Özden
doi: 10.5505/kjms.2017.17894  

7.
Lomber Disk Hernili Hastalarda Perkütan Laser Disk Dekompresyonunun Etkinliği
Efficacy of The Percutaneous Laser Disc Decompression in Patients with Lumbar Disc Herniation
Mustafa Kemal İlik
doi: 10.5505/kjms.2017.57855  

8.
Non Q, Non ST elevasyonlu myokard enfarktüslü ve stabil olmayan anjina pektorisli (USAP) hastalarda miyokard performans indeksi(MPİ) ile C-reaktive protein(CRP) ve ortalama trombosit hacmi (MPV) arasındaki ilişkinin incelenmesi
Investigation of relation between myocardial performance index (MPI), C Reactive Protein (CRP), mean platelet volume (MPV) at Non Q Non ST elevated myocard infection and unstable angina pectoris (USAP) patients
Eray Atalay, Mehmet Burak Aktuğlu, Mustafa Velet
doi: 10.5505/kjms.2017.35403  

9.
Platelet lenfosit oranı ve Akut Apandisit
Platelet to lymphocyte raito and Acute Appendicitis
Şahin Kahramanca, Gülay Özgehan, Oskay Kaya, İsmail Emre Gökce, Tevfik Hadi Küçükpınar, Hülagü Kargıcı, Mehmet Fatih Avşar
doi: 10.5505/kjms.2017.97759  

10.
Total diz artroplastisi sonrası hasta memnuniyetini etkileyen preoperatif ve postoperatif faktörler
Preoperative and postoperative factors affecting patient satisfaction after total knee arthroplasty
Pınar Küçük Eroğlu, Yeşim Garip, Şahap Cenk Altun
 (1 kere görüntülendi)

11.
Yatarak tedavi gören psikiyatri hastalarında beden dismorfik bozukluğu yaygınlığı ve özellikleri: Türkiye’de bir bölgede kesitsel bir araştırma
Prevalans and clinical features of body dismorphic disorder on psychiatric inpatients: A cross-sectional study in one region in Turkey
Yasin Taşdelen, Yüksel Kıvrak, Mehmet Aşoğlu, Rugül Köse Çınar, Ercan Abay
doi: 10.5505/kjms.2016.50469  

12.
Osteolitik benign kalvarial kitlelere radyolojik yaklaşım
Radiological approach of Osteolytic Benign Calvarial Lesions
Rasim Yanmaz, Hanifi Bayaroğulları
doi: 10.5505/kjms.2016.68736  

13.
Pelvik Organ Prolapsuslu Olgularda Semptomatoloji
Symptomatology in Cases With Pelvic Organ Prolapse
Yakup Baykuş, Rulin Deniz, Ebru Çelik Kavak
doi: 10.5505/kjms.2017.24654  

14.
İçme sularındaki mikro element düzeylerinin, 13-18 yaş aralığındaki çocuklarda vücut kompozisyonlarına etkisi
The effect of micro element levels in drinking water on body composition in children aged 13-18
İhsan Çetin, Aydan Nazik, Mahmut Tahir Nalbantçılar, Kezban Tosun
doi: 10.5505/kjms.2017.13471  

OLGU SUNUMU VEYA SERISI
15.
Metanol İntoksikasyonunda Görüntüleme Bulguları
Imaging Findings for Methanol Intoxication
Mustafa Gök, Özüm Tunçyürek, Ersen Ertekin, Yelda Özsunar Dayanır
doi: 10.5505/kjms.2017.91259  

16.
Behçet Hastalığı olan gebede anestezi yönetimi
Management of anesthesia in a pregnant with Behcet's Disease
Erdinç Koca, Hasan Şayan
doi: 10.5505/kjms.2017.23500  

17.
Tunika vajinalis metastazı ile prezente olan okkult hepatoid tip mide kanseri: Olgu sunumu
Metastasis to the tunica vaginalis as an initial manifestation of occult hepatoid type gastric cancer: A case report
Yavuz Metin, Nurgül Orhan Metin, Oğuzhan Özdemir, Hakkı Uzun, Recep Bedir
doi: 10.5505/kjms.2017.93753  

 

Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 54                                     Faks: +90 474 225 11 93

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git