Kafkas J Med Sci: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
DERLEME
1.
Gebelik ve Perikardiyal Hastalıklar
Pregnancy and Pericardial Diseases
Özgür Yılmaz, Tamer Altındağ, Burcu Artunç Ülkümen, Halil Gürsoy Pala
doi: 10.5505/kjms.2016.15045  

2.
Kadın Cinselliği Üzerine Gebeliğin Etkileri
Effects of Pregnancy on Women Sexualty
Özlem Karabulutlu
doi: 10.5505/kjms.2017.52533  

3.
Helicobacter pylori: patofizyoloji, sıklık, risk faktörleri, tanı ve tedavi
Helicobacter pylori: pathophysiology, prevalence, risk factors, diagnosis, and treatment
Volkan Karakuş, Özcan Dere, Yelda Dere, Erdal Kurtoğlu
doi: 10.5505/kjms.2016.37431  

4.
Osteoartrit
Osteoarthritis
Ali Bilge, Ragıp Gökhan Ulusoy, Sefer Üstebay, Ömür Öztürk
doi: 10.5505/kjms.2016.82653  

ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
5.
Jinekolojik kanserli hastalarda anksiyete ve depresyon semptomlari, benlik saygisi ve beden algisi: kesitsel bir çalışma
Anxiety and Depression Symptoms, Self-Esteem and Body Image Among Patients with Gynecological Cancers: A Cross-Sectional Study
Mehmet Fatih Üstündağ, Halil Özcan, Ece Yazla, Yüksel Kıvrak, Esat Fahri Aydın, Mehmet Yılmaz
doi: 10.5505/kjms.2017.73644  

6.
Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Kullanarak Sinüs Tabanı Kortikasyonunun Sınıflaması, Prevalansı ve Antral Patoloji ile İlişkisinin Tayini
Assessment of Classification, Prevalance and Comparison with Antral Pathology of Sinus Floor Cortication by Using Cone Beam Computed Tomography
Kemal Özgür Demiralp, Onur Şahin, Emine Şebnem Kurşun Çakmak, Seval Bayrak
doi: 10.5505/kjms.2017.38278  

7.
Künt Minör Toraks Travması: Acil Servise Başvuran 186 Hastanın Prospektif Analizi
Blunt Minor Thoracic Trauma: A Prospective Analysis Of 186 Patients In The Emergency Department
Faruk Güngör, Kamil Can Akyol, Taylan Kılıç, Mustafa Keşaplı, Asım Arı, Ali Vefa Sayraç
doi: 10.5505/kjms.2017.60352  

8.
Karpal tünel sendromunda kortikosteroid enjeksiyonu, fonoforez ve iyontoforezin karşılaştırılması
Comparision of corticosteroid injection, fonoforesis and iontoforesis in carpal tunnel syndrome
Kudret Cem Karayol, Ece Ünlü, Aytül Çakcı
doi: 10.5505/kjms.2017.47550  

9.
Acil Servise Başvuran Geriatrik Hastaların Cinsiyete Göre Değerlendirilmesi
Evaluation of Geriatric Patients Admitted to Emergency Service According to Gender
Sema Avcı, Halil İbrahim Erdoğdu
doi: 10.5505/kjms.2017.46667  

10.
Behçet Üveitli Hastalarda HLA-B*51 Alt Tipinin Değerlendirilmesi
Evaluation of HLA-B*51 Subtypes in Behçet's Patients with Uveitis
Eda Balkan, Nilnur Eyerci, Sadullah Keleş, Orhan Ateş, Hasan Doğan, İbrahım Pirim, Aslı Kara
doi: 10.5505/kjms.2017.39306  

11.
Ektopik Gebeliklerde tek doz Metotreksat tedavisinin etkinliğinin değerlendirilmesi: 5 yıllık tek merkez deneyimi
Evaluation of Medical Treatment Success in Ectopic Pregnancy with Single Dose Methotrexate: 5 year Single Center Experience
Ahmet Yıldız, Ozan Doğan
doi: 10.5505/kjms.2017.70883  

12.
Burdur İlinde Lohusalarda Postpartum Depresyon Prevalansı ve Etki Eden Faktörler
Prevalence of Postpartum Depression in Puerperantsandits Affecting Factors in The Province of Burdur
Sevinç Sütlü, Binali Çatak
doi: 10.5505/kjms.2017.07088  

13.
Endometrium adenokarsinomu ile birlikte abdominal lenf bezlerinde Tüberküloz lenfadenit
Primary adenocarcinoma of the endometrium coincide with Tuberculous lymphadenitis
Ayşe Önal Aral, Reyhan Öçalan, Heyecan Ökten, Gökhan Tulunay
doi: 10.5505/kjms.2017.29981  

14.
Kars Bölgesindeki Gelişimsel Kalça Displazi Tarama Sonuçları ve Ortalama Maliyet Analizi
Results of Developmental Hip Dysplasia and Average Cost Analysis in Kars Region
Ali Bilge, Gökhan Ragıp Ulusoy, Bilgehan Çatal, Sefer Üstebay, Döndü Üstebay
doi: 10.5505/kjms.2016.36002  

15.
Spinal Anestezide Sedasyonda Kullanılan Propofol ve Ketofol'ün Yan Etkilerinin Karşılaştırılması
The comparison of propofol and ketofol side effects during sedation during spinal anesthesia
Aysu Hayriye Tezcan, Dilşen Hatice Önek, Nurcan Yavuz, Hidayet Ünal, Aysun Nadide Postacı, Hülya Özden Terzi, Mustafa Baydar, Onur Özlü
doi: 10.5505/kjms.2017.72324  

16.
Trakya Bölgesindeki Multipl Sklerozis Tanısı İle Takipli Hastaların Klinik, Demografik, Radyolojik Özellikleri Ve Tedavi Yanıtlarının Değerlendirilmesi
The Evaluation of clinical, demographic, radiological Characteristics and treatment responce of Multiple Sclerosis patients in Thrace region
Canan Çelebi, Volkan Solmaz, Yağmur İnalkaç, Yahya Çelik
doi: 10.5505/kjms.2017.61587  

17.
Konya-Meram’da Dumansız Hava Sahası Denetimi Yapan Ekiplerin Karşılaştıkları Sorunlar
The Problems Encountered By Smokeless Airspace Audit Teams In Konya-Meram
Lütfi Saltuk Demir, İsmail Hakkı Tunçez, Yasemin Durduran, Mehmet Uyar, Tahir Kemal Şahin
doi: 10.5505/kjms.2017.83604  

18.
Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonunda kullanılan üç farklı tespit yönteminin, klinik sonuçlar üzerine etkilerinin karşılaştırılması
Comparision of clinical results between three different fixation method of anterior cruciate ligament reconstruction
Barış Yılmaz, Cem Çopuroğlu, Mert Özcan, Mert Çiftdemir, Erdi İmre, Nurettin Heybeli
doi: 10.5505/kjms.2017.71677  

19.
Ön çapraz bağ ve menisküslerin değerlendirilmesinde dört yıllık MR ve artroskopi sonuçlarımızın karşılaştırılması
Comparision of the four years MRI and arthroscopy results of anterior cruciate ligament and meniscus assesments
Kudret Cem Karayol, Ali Bilge, Sunay Sibel Karayol
doi: 10.5505/kjms.2017.60565  

20.
Kars İli Özefagus Endoskopik Biyopsi Sonuçları
Esophagus endoscopic biopsy results of Kars
Yasemen Adalı, Hüseyin Avni Eroğlu, Gülname Fındık Güvendi
doi: 10.5505/kjms.2017.86648  

21.
Gastrointestinal poliplerin boyutları, lokalizasyonu ve histopatolojik tiplerine göre değerlendirilmesi; bir yıllık periyod
Evaluation of gastrointestinal polyps according to their size, localization and histopathologic types; annual period
Havva Erdem
doi: 10.5505/kjms.2017.07269  

22.
Total Tiroidektomi sonrası hipokalsemi
Hypocalcemia following total thyroidectomy
Fatih Çiftci
doi: 10.5505/kjms.2017.82542  

23.
Sezaryen sırasında saptanan adneksiyel kitlelerin yönetimi
Management of adnexal masses encountered at cesarean section
Berna Aslan Çetin, Pınar Kadiroğulları, Nadiye Köroğlu, Pınar Yalçın Bahat, Aysu Akça, Gökçe Turan
doi: 10.5505/kjms.2017.85057  

24.
Alt Gastrointestinal Endoskopik Biyopsi Sonuçlarımız: Kars Yöresi
Our Lower Gatrointestinal Endoscopic Biopsy Results: Kars Region
Gülname Fındık Güvendi, Hüseyin Avni Eroğlu, Yasemen Adalı
doi: 10.5505/kjms.2017.95866  

25.
Epilepsili hastalarda uyku bozuklukları ve bunun yaşam kalitesine etkisi
Sleep disturbances in patient with epilepsy and its effect on the quality of life
Şadiye Gümüşyayla, Gönül Vural
doi: 10.5505/kjms.2017.93824  

26.
Üniversite öğrencilerinin sosyal kaygı düzeyleri ve bunun depresyon, anksiyete ve demografik, sosyo-kültürel özelliklerle ilişkisi
The social phobia levels of university students and their relation with depression, anxiety and demographic, sociocultural characteristics
Demet Ünalan, Ferhan Soyuer, Mustafa Baştürk, Ferhan Elmalı
doi: 10.5505/kjms.2017.05900  

OLGU SUNUMU VEYA SERISI
27.
Yoğun Bakımda Periferik Vasküler Hastalık için Ultrason Eşliğinde Uygulanan Stellat Ganglion Bloğu Olgu Sunumu
A Case Report Of Ultrasound Guided Stellate Ganglıon Block For Peripheral Vascular Dısease In Crıtıcal Care
Ilksen Donmez, Aysu Hayriye Tezcan, Mesut Oterkus, Omur Ozturk, Esref Erdem
doi: 10.5505/kjms.2017.43660  

28.
Yumuşak Damak Yerleşimli Epitelyal Myoepitelyal Karsinom Olgusu
Epithelial- Myoepithelial Carcinoma Of The Soft Palate: Case Report
Ülkü Küçük, Emel Ebru Pala, Ebru Çakır, Sümeyye Ekmekci, Samir Abdullazade, Pınar Öksüz, Anıl Hışmi
doi: 10.5505/kjms.2017.08379  

29.
Künt Travma Sonrası Pnömotorakssız Pnömoperitoneum
Pneumoperitoneum Without Pneumothorax After Blunt Trauma
Mesut Yur, Mehmet Şirik, Cengiz Ömer Özdemir
doi: 10.5505/kjms.2017.36693  

30.
Genç bir hastada dev rinolit olgusu
A giant rhinolith in a young patient
Murat Yaşar, Muhammed Sedat Sakat, Korhan Kılıç
doi: 10.5505/kjms.2017.73604  

31.
Diaper dermatit nedeniyle steroid kullanımına bağlı gelişen cushing sendromu: olgu sunumu
Cushing’s syndrome caused by topical steroid for treatment of diaper dermatitis: case report
Sefer Üstebay, Döndü Ülker Üstebay
doi: 10.5505/kjms.2017.64935  

32.
Primer Kranial Kist Hidatik Plejinin Nadir Nedeni: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Primary Cranial Hydatid Cyst Uncommon Cause of Plegia: A Case Report with Literature Review
İdiris Altun, Kasım Zafer Yüksel
doi: 10.5505/kjms.2017.98704  

33.
Eritroderma ile prezente olan ağır, akut allerjik kontakt dermatit olgusu
Severe acute allergic contact dermatitis presenting as erythroderma: a case report
Burçin Beken, Mehtap Yazıcıoğlu, Ayşegül Örencik, Özlem Kaya
doi: 10.5505/kjms.2017.16056  

34.
Ağır akciğer hasarına yol açan transtorasik ateşli silah yaralanması
Transthoracic firearm injury causing massive pulmonary destruction
Hamit Serdar Başbuğ, Hakan Göçer, Kanat Özışık
doi: 10.5505/kjms.2017.05945  

 

Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 54                                     Faks: +90 474 225 11 93

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git