ENGLISH
Kafkas J Med Sci: 6 (3)
Cilt: 6  Sayı: 3 - 2016
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTIRMA
1.
Kardiyovasküler risk tahmini için pre- ve post-menapozal hayatta nötrofil/lenfosit oranı değişikliklerinin değerlendirilmesi.
Evaluation of neutrophil/lymphocyte ratio changes between pre- and post-menopausal life for cardiovascular risk prediction.
Ahmet Karakurt, Cennet Yıldız
doi: 10.5505/kjms.2016.44265  Sayfalar 149 - 154 (102 kere görüntülendi)

TAM DERGI
2.
Tam Dergi
Full issue

Sayfalar 149 - 218 (125 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
3.
Kronik ağrılı lomber stenoza eşlik eden psikiyatrik hastalıklar ve lomber stenoz cerrahisine etkileri
Psychiatric disorders in lumbar stenosis with chronic pain and their effects on lumbar stenosis surgery
Şeyho Cem Yücetaş, Yelda Yenilmez, Can Hakan Yıldırım, Nergiz Hüseyinoğlu, Yusuf Ehi, Serat Tunç, Kadir Yıldırım, Necati Üçler
doi: 10.5505/kjms.2016.31032  Sayfalar 155 - 161 (143 kere görüntülendi)

4.
Daptomisinin rifampisin ve gentamisin ile kombinasyonlarının VRE suşlarına in-vitro etkinliği.
In-vitro activities of daptomycin in combination with rifampicin and gentamicin against VRE strains.
Gülseren Aktaş, Şengül Derbentli
doi: 10.5505/kjms.2016.29974  Sayfalar 162 - 168 (125 kere görüntülendi)

5.
Smart Klemp İle Sünnet Tekniği
Circumcision Technique With Smart Clemp
Kürşat Çeçen, Aslan Demir, Mert Ali Karadağ, Ramazan Kocaaslan, Mehmet Uslu
doi: 10.5505/kjms.2016.47855  Sayfalar 169 - 174 (121 kere görüntülendi)

6.
Alanı Sağlıkla İlgili Olmayan Akademisyenlerin Serviks Kanserine İlişkin Bilgi Düzeylerinin Ve Farkındalığının İncelenmesi
The Study of the Knowledge levels and Awareness of the academicians who are not in the field of health in relation to Cervical Cancer
Özlem Karabulutlu, Türkan Pasinlioğlu
doi: 10.5505/kjms.2016.40326  Sayfalar 175 - 180 (86 kere görüntülendi)

7.
Yenidoğan İşitme Taraması Sonuçlarımız
Newborn Hearing Screening Results
Oğuz Oğuzhan, Ali Osman Özbey, Yusuf Yıldırım, Mücahit Altınışık
doi: 10.5505/kjms.2016.65882  Sayfalar 181 - 183 (99 kere görüntülendi)

8.
Çocuk Hastalarda Böbrek Taşı Tedavisinde Retrograd Intrarenal Cerrahi-Mini Perkütan Nefrolitotomi Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Tek Merkezli Retropektif Çalışma
Comparison of Retrograde Intrarenal Surgery and Mini-Percutaneous Nephrolithotomy in The Management of Pediatric Kidney Stones: Single Center Retrospective Study
Ahmet Nihat Karakoyunlu, Hakkı Uğur Özok, Sercan Sarı, Mehmet Çağlar Çakıcı, Emre Hepşen, Hikmet Topaloğlu, Aykut Buğra Şentürk, Hamit Ersoy
doi: 10.5505/kjms.2016.19970  Sayfalar 184 - 188 (108 kere görüntülendi)

9.
Distal radius kırıklarında plak-vida ve perkütan çivilemenin fonksiyonel ve ekonomik değerlendirilmesi
Functional and economic analysis of plate-screw and percutaneous pinning in radius distal end fractures
Hüseyin Aşkar, Uğur Erdem Işıkan, Ali Bilge, Ali Levent, Mehmet Akif Altay
doi: 10.5505/kjms.2016.77044  Sayfalar 189 - 196 (107 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
10.
Yedi yaşındaki kız çocukta Primer Peritoneal Kist Hidatik
Seven years old girl with Primary Peritoneal Hidatid Cyst
Tolga Önder, Volkan Onay, Turgut Anuk, Şahin Kahramanca
doi: 10.5505/kjms.2016.48992  Sayfalar 197 - 198 (105 kere görüntülendi)

11.
Memenin Pleomorfik Adenomu, Nadir Bir Olgu Sunumu
Pleomorphıc Adenoma Of The Breast, A Rare Case Report
Beyhan Mollamehmetoğlu, Burcu Kemal Okatan, Çiğdem Şiviloğlu, Nelihan Kayaoğlu
doi: 10.5505/kjms.2016.08870  Sayfalar 199 - 201 (89 kere görüntülendi)

12.
Ventrikuloperitoneal Şant Yerleştirilen Kifoskolyotik Hurler vakasında sugammadeks ile başarılı anestezi yönetimi
Successful anesthetic management of a kyphoscoliotic Hurler syndrome patient with sugammadex in ventriculoperitoneal shunt surgery
Ahmet Şen, Bülent Özdemir, Başar Erdivanlı, Vaner Köksal
doi: 10.5505/kjms.2016.06977  Sayfalar 202 - 205 (89 kere görüntülendi)

13.
Larinkste Nadir Görülen Bir Yabancı Cisim: Larinkste Canlı Bir Sülük.
An Unusual Foreign Body in The Larynx: A Live Leech in The Larynx.
Çiğdem Fırat Koca, Mehmet Turan Çiçek, Erhan Kayıkcıoğlu
doi: 10.5505/kjms.2016.40327  Sayfalar 206 - 208 (91 kere görüntülendi)

14.
Adli Kadavra Organ Donörlerinde Karşılaşılan Hukuki Sorunlar: Olgu Sunumu
Contemporary Legal Issues In Forensıc Cadaver Organ Donors: A case report
Deniz Erdem, Belgin Akan, Sevim Acar, Işıl Özkoçak Turan
doi: 10.5505/kjms.2016.24650  Sayfalar 209 - 212 (123 kere görüntülendi)

OLGU SERİSİ
15.
Gastrointestinal bezoara bağlı gelişen akut intestinal obstruksiyon olgularının irdelenmesi: 5 yıllık deneyim
Evaluation of acute intestinal obstruction cases due to gastrointestinal bezoars: 5-year-experience
Deniz Necdet Tihan, Evren Dilektaşlı, Gözde Doğan
doi: 10.5505/kjms.2016.98159  Sayfalar 213 - 218 (117 kere görüntülendi)

LookUs & OnlineMakale